News & Promotions

Unified Communication คืออะไร

  • DATE 7.10.19
  • 2,295 View

Unified Communication หรือ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์

เป็นการรวบร่วมการสื่อสารจากหลายๆ รูปแบบ หลายช่องทางไว้ในระบบเพียงระบบเดียวในการดำเนินธุรกิจ อาจต้องใช้การสื่อสารหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การประชุม การส่งข้อความ/แชทกับเพื่อนร่วมงาน การส่งไฟล์ การรับ-ส่งแฟกซ์ การจัดการระบบ CRM ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลลูกค้า

ระบบ Unified Communication (UC) จะช่วยรวบรวมการสื่อสารที่หลากหลายนี้ ให้มีการจัดการ สามารถส่งผ่านข้อมูลจากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางนึง ได้ด้วยระบบเพียงระบบเดียว

 

ข้อดีของระบบ Unified Communication

UC ช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบในธุรกิจ โดยลดความต้องการในอุปกรณ์ แพลตฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ธุรกิจจำนวนมากเลือกที่จะใช้ระบบ UC แทนระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีกว่า เหมาะสมและสอดคล้องไปกับการลงทุนสำหรับอนาคต ความก้าวหน้างทางเทคโนโลยี

  • เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มยอดขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

 

หากสนใจ PBX  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  :  PCCENTEROA

Line  : PCCENTEROA

E-mail : sales@pccenteroa.com

Tel023720445

 

 


 

Learn More